Сертификацията по стандарти ISO (например ISO 9001:2015) носи редица ползи. При нас може да получите най-бърза, пълна и точна информация, включително индикативни цени и срокове.

Накратко за ISO (ИСО) сертификацията
 • Сертификацията гарантира подобрение на ефективността, елиминиране на потенциалните рискове и допринася за устойчивото развитие на организацията.
 • Сертификатът е конкурентно предимство, което гради фирмения имидж и създава по-сериозно доверие към вашата компания.
 • Наличието на международно признат сертификат е изискване в редица търгове и обществени поръчки.

Сертификацията е процес на оценка на дадена организация спрямо международни стандарти ISO (ISO е абревиатура на  Mеждународната организация за стандартизация) и спецификации от независим акредитиран орган.

Смисълът е да се оцени дали фирмата има работещ управленски механизъм, чрез който да постига целите си и по този начин да гарантира пред клиентите си, че е надежден партньор.

Основни принципи на сертификацията по ISO са компетентността и безпристрастността.

При положителна първоначална оценка (одит), организацията получава международно признат ISO сертификат с валидност 3 години и подлежи на надзор за периода на валидност на сертификата.

Когато вашата компания постигне одобрение по даден стандарт, например ISO 9001 или ISO 14001, придобивате статут на Сертифицирана организация и заедно със сертификата получавате правото да ползвате нашия Сертификационен символ.

Свържете се с нас

  Вземете оферта

  Съдържание на дейностите в сертификационния цикъл:

  Създаване на документацията на системата за управление, внедряване на системата, вътрешен одит и прегледа от ръководството

  Изпращате Заявка за Сертификация – Изпращането на заявката не е обвързващо

  На база заявката, AQ Cert изпраща предложение за договор с конкретни ценови условия

  След подписан договор се планират и съгласуват дати за одит

  Преглед на документацията на съответната система за управление и проверка за степента на готовност за провеждане на одит на Етап 2. Докладът от този Етап може да съдържа констатации, изискващи отстраняване на пропуските преди провеждане на одит на Етап 2

  Оценяване на внедряването и ефикасността на системата за управление. При одита се събират информация и доказателства за съответствие с всички изисквания на приложимия за системата за управление стандарт и свързаните с приложната област на системата законови и други външни изисквания.

  На база на резултатите от одита се взема решение по сертификация

  Издаване и връчване на Сертификат със срок на валидност три години

  Оценява дали системата за управление на сертифицираната организация има способността да продължава да съответства на изискванията за сертификация
  Оценява дали системата за управление на сертифицираната организация има способността да продължава да съответства на изискванията за сертификация

  През третата година от валидност на сертификата се изпраща Заявка за подновяване на сертификацията и се подписва договор за нов тригодишен период

  Оценяване на ефикасността на системата в нейната цялост и постоянна  адекватност и прилагане в областта на приложение, за която е сертифицирана, като и постоянното ѝ подобряване с цел увеличаване на постиженията на организацията