Системи за управление на качеството

ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството (СУК) e най-широко разпространеният международен стандарт, който предоставя рамка и съвкупност от принципи, осигуряващи общоприет подход към управлението на вашата организация. Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите.

Системата за управление на качеството по ISO 9001 осигурява инфраструктура, процедури, процеси и ресурси, необходими на организацията, както да наблюдава, така и да подобрява своите резултати по отношение на ефикасност, обслужване на клиентите и най-добро качество на продукта. Сертифицирането по ISO 9001 също допринася за подобряване на цялостното функциониране на организацията, решаване на текущи проблеми и разширяване на пазарните възможности.

Идеята на ISO 9001:2015 като стандарт е да отрази промените в заобикалящата бизнеса среда – информационни, пазарни, логистични, аусорсинг, социални, други. Да представи стандарта като  система за управление  на бизнеса. Тази стратегическа позиция е базирана на анализа на риска. Стандартът акцентира върху външните и вътрешни фактори, които биха могли да повлияят върху постигането  на целите на организацията. Една последица от това и ключова база за анализа на риска е понятието “заинтересовани страни”.

ISO 9001:2015 e приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейността, която извършва. Той е еднакво приложим както за производствени компании, така и за фирми в сферата на услугите и за организации с нестопанска цел.

Стандартът съдържа изисквания и/или препоръки за правилна и ефективна работа. Тези изисквания или препоръки са съставени на база изследване на “know-how” на най-успешните световни компании.

Свържете се с нас

  Вземете оферта

  Ползите от работещата система за управление на качеството
  • Работещ механизъм за следене на изпълнението на изискванията на клиента още от заявката
  • Единни правила за работа, които са документирани, обявени и разбрани в цялата организация
  • Ясни отговорности и разписани инструкции за това кое, как и от кого се извършва
  • Ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване – Вътрешните одити и прегледа от ръководството
  Ползите акредитирана сертификация по ISO 9001:2015
  • Повишен фирмен имидж и международно разпознаваема гаранция за надеждно партньорство
  • Отговорност, дисциплина и проследимост на дейността на база ежегодните надзорни одити
  • Все по-често необходимо условие за участие в търгове, конкурси и поръчки

  Всяка организация, която иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване и се стреми към постоянно подобрение на управленската си дейност и процеса на работа, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001.

  За повече информация относно издаването на акредитиран международно признат сертификат по ISO 9001:2015, свържете се с нас и задайте своите въпроси.