Преди да въведете система и да сертифицирате вашата компания е добре да се запознаете с изискванията на стандарта и с това какво Ви предстои. Инвестирайте тези 1-2 дни, те ще се отплатят многократно!

Доверете се на професионалисти при избора на консултантска организация.

Колкото и да е странно да видите такъв текст в официален сайт на сертификационна организация, смятаме, че е важно да обърнем внимание на този много важен момент.

Претупана работа на консултанта води до:

  • излишни и неподходящи правила във фирмата;
  • излишни и неподходящи документи;
  • неразбиране на правилата от персонала;
  • в следствие неизпълнение на правилата от персонала;
  • в следствие нужда консултантът да “замаже” положението за всеки одит;
  • в следствие по-високи разходи в дългосрочен план.

Вярваме, че фирмите рано или късно осъзнават, че нещата не бива да са проформа, въпреки че за някои сертификацията е задължение. Като ще се прави, нека да се прави както трябва!

Обявете пред служителите въвеждането на системата, демонстрирайте своята подкрепа и участвайте в изготвянето на документацията – това са процедури, инструкции и формуляри, които Вашите служители ще ползват!
Планирайте датите за вътрешен одит, преглед от ръководството и датите за външен одит. Също така калкулирайте времето за издаване на сертификат.

Калкулирайте всички разходи свързани със сертификацията, за целта четете офертите внимателно. Освен цените на одитите и издаването на сертификат, калкулирайте още: акредитационни такси, регистрационни такси, такси за ползване на лого, командировъчни разходи.

Акредитацията е процедура, с която национален орган за акредитация проверява и оценява дали един орган за сертификация на системи отговаря на изискванията да извършва сертификация на системи за управление в обявения обхват.

Изискванията към органите за сертификация са определени от международни стандарти, регламенти и ръководства, и най-общо казано, се свеждат до изисквания към организацията и ресурсите на органите и към способността им да осъществяват компетентен, обективен и безпристрастен сертификационен процес.

Въвеждането и сертификацията на системите за управление, по своя замисъл, са доброволни дейности. И акредитацията на органи за сертификация на системи за управление е доброволна дейност, освен ако нормативен акт или техническа конвенция не поставя изрично изискване за акредитирана сертификация.

Това значи, че може да се извършва и неакредитирана сертификация. Но акредитираната сертификация, като една строго регулирана дейност, вдъхва повече доверие и сигурност и има по-широко признание.

Поради разлики в подходите и системите за акредитация, т.е. и в нивото на взискателност, възниква необходимост да се установи цялостна и уеднаквена рамка от правила и принципи за акредитация в страните от Европейския съюз. В този дух е Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 09.07.2008 г., който определя изисквания за акредитация и надзор на пазара.

За да се избегне конкуренция между националните органи по акредитация, което може да доведе до комерсиализиране на техните дейности и до несъвместимост с тяхната роля като последно ниво на контрол във веригата за оценяване на съответствието, Регламентът цели да гарантира, че в ЕС един сертификат за акредитация е достатъчен и валиден за цялата му територия. По този начин се предотвратява многократната акредитация, която води до допълнителни разходи, а не добавя стойност.

За да се гарантира равностойно ниво на компетентност на органите за оценяване на съответствието, да се улесни взаимното признаване и да се насърчи всеобщото приемане на сертификатите за акредитация и резултатите от оценяване на съответствието, издадени от акредитирани органи, националните органи по акредитация поддържат строга и прозрачна система за партньорска оценка, организирана от ЕА (Европейска организация за акредитация). Националният орган по акредитация трябва да е член на ЕА.

Регламент 765/2008 признава ЕА като единствена организация на европейско равнище по отношение на специфичните ѝ функции в областта на акредитация и посочва основната ѝ мисия, както следва:

  • да подпомага развитието на прозрачна, насочена към качеството, система за оценка на компетентността на органите за оценяване на съответствието в цяла Европа;
  • да управлява система за партньорска оценка сред националните органи по акредитация от държавите-членки и други европейски държави.

В общо комюнике на IAF (International Accreditation Forum) и ISO (International Standard Organization) са изложени очакваните резултати от акредитираната сертификация по ISO 9001 и ISO 14001, приложими и към други стандартизирани системи за управление, като ISO 22000, BS OHSAS 18001 и още много други.