Новият международен стандарт за Системи за управление на здравето и безопасността при работа

ISO 45001:2018 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) е най-новият ISO стандарт, който преди да осъществи своята миграция към ISO бе известен като BS OHSAS 18001. Той дава възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравето и безопасността при работа и да подобрява постиженията си в тази област.

Основен акцент на стандарта е непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа.

ISO 45001:2018 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й.

ISO 45001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на

Сертификацията по ISO 45001:2018 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти.

Елементите на ISO 45001:2018 включват:
 • политика и ангажираност;

 • идентификация на опасностите,

 • оценка и контрол на риска, оценка на съответствието;

 • законови изисквания;

 • цели и програми;

 • организация и персонал;

 • обучение, комуникация и консултации;

 • документи и записи;

 • оперативен контрол;

 • готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване;

 • разследване на инциденти и злополуки;

 • коригиращи и превантивни действия;

 • одит и преглед от ръководството.

Предимства от сертификация по ISO 45001:2018
 • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
 • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.

 • Подобрява културата на безопасен труд в организацията.

 • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.

 • Подобрява репутацията на организацията.