Система за управление на околната среда (СУОС)

ISO 14001:2015 – Система за управление на околната среда (СУОС) представлява систематична рамка за управление на непосредствени и дългосрочни въздействия върху околната среда на продукти, услуги и процеси на дадена организация. Чрез внедряване и поддържане на ISO 14001:2015, съобразно поставените изисквания заложени в стандарта, може да повиши увереността, че вашата организация отговаря на специфичните екологични стандарти на международната индустрия.

Сертификацията по ISO 14001: 2015 помага да се постигнат планираните от организацията резултати и представлява ефективно средство за идентифициране и систематично намаляване на възможното вредно въздействие върху околната среда.

ISO 14001: 2015 е приложим стандарт за всеки вид организация, независимо от нейния размер, вид или сфера на дейност, и се отнася до екологичните аспекти, продукти и услуги, които могат да бъдат контролирани или повлияни, имайки предвид перспективата на жизнения цикъл на продукта или услугата.

Сертификатът ISO 14001 е международно признат и осигурява практически набор инструменти и възможности да бъдат управлявани поетите екологични отговорности, което осигурява стойност за околната среда, самата организация и всички заинтересовани страни.

Системата за управление на околната среда (СУОС) подчертава ангажираността на ръководството и необходимостта от разбиране на контекста на околната среда за по-добро управление на евентуалните рискове и възможности, които могат да окажат въздействие върху способността да бъдат постигнати планираните резултати.

Свържете се с нас

  Вземете оферта

  Основни цели на ISO 14001:2015
  • Постоянно подобрение и мислене основано на жизненият цикъл на продукта или услугата
  • По-добро интегриране на СУОС с други системи за управление
  • Подобряване на резултатността на организацията спрямо околната среда
  • По-лесно прилагане от малки организации
  • Определяне на заинтересованите страни, техните потребности, очаквания и по-добро взаимодействие с тях.

  Ползи от сертификацията по ISO 14001:2015
  • Идентифициране на възможна икономия на разходи с акцент върху управлението на ресурсите, отпадъците и разходи на енергия
  • По-добър търговски и фирмен имидж, и надеждност

  • Отговорност, измерване, наблюдение и контрол на въздействието на дейността на фирмата върху околната среда
  • Изпълнение на законови и други изисквания, отнасящи се до опазване на околната среда
  • Разширяване достъпа до нови бизнес партньори и потенциални клиенти

  С нарастващите изисквания за преход към зелена икономика и рационално използване на ресурсите, международно признатият стандарт ISO 14001: 2015 е стъпка към покриване на очакванията и критериите поставени пред организациите, независимо от тяхната дейност.

  За повече информация относно издаването на акредитиран международно признат сертификат по ISO 14001: 2015 свържете се с нас и задайте своите въпроси.