Цените за сертификация се разделят на 3 годишни вноски за всяка от трите години от валидността на сертификата:

 • Цена за първоначална сертификация / ресертификация
 • Надзор след първа година
 • Надзор след втора година

Цените зависят основно от избраните стандарти, бранша на фирмата и броя на персонала.

За какво трябва да внимавате, когато сравнявате оферти и договори?
 • Най-важното! Каква е акредитацията, под която се предлага сертификационната услуга?
  В ЗОП е ясно записано (Чл. 64) “Сертификатите … трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област”

 • Включено ли е ДДС, или не?

 • Включени ли са командировъчните разходи и ако не, какви ще бъдат те?
 • Има ли допълнителни такси извън основната цена?
 • Има ли предвидени неустойки и други клаузи, които Ви ощетяват?

Какво не включват цените за сертификация
 • Цените за сертификация не включват подготовката за сертификация, или иначе казано, консултантската услуга по подготовка за сертификация , която почти винаги предшества самата сертификация.
 • Никоя сертификационна организация няма право да извършва подготовка (вкл. изграждане, внедряване или вътрешен одит на системата за управление) на един клиент и след това да го сертифицира, защото това би компрометирало сертификата.
 • Никоя сертификационна организация няма право да задължава своите клиенти да работят с конкретна консултантска фирма, поради същата причина.