Сертификация на системи за управление – Акредитация

Алфа Куолити Сертификация ЕООД извършва сертификация на системи за управление ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018, EN ISO/IEC 27001:2022, ISO 50001:2018 и ISO 39001:2012 и издава международно признати сертификати за съответствие на база своята акредитация съгласно ISO 17021-1:2015 с рег. № 09 ООС от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (EA BAS).

Забележка: На 28.07.2021 дружеството Ай Кю Серт ЕООД /AQ Cert/ с ЕИК 200229912 промени своето наименоване на Алфа Куолити Сертификация ЕООД /Alpha Quality Certification Ltd./ при запзване на всички останали пареметри на своята дейност и регистрация.

Дейността на Органа се определя от Система за управление на сертификацията съгласно ISO/IEC 17021-1:2015, съответните ръководства на IAF и EA и изискванията за акредитация на процедурите на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Управляващ директор на ОССУ e дипл. ик. Борис Стоянов.

В допълнение, на база свои партньорства, предлагаме акредитирана сертификация (ANAB,CIA, SNAS, UAF) по стандарти ISO/IEC 20000-1; FSCC 22000; ISO ISO 13485 и други.

Дейностите по сертификация се извършват от:

 • одиторски екипи, съставени от одитори и технически експерти, които проверяват и оценяват документите и действието на стандартизираните системи за управление;

 • отговорни по сертификациите лица, които разглеждат одиторските доклади и документите на системите и вземат решения по сертификациите и по измененията им (разширяване и намаляване на обхвата, временно прекратяване или отнемане на сертификацията).

Нашите предимства
 • Български орган за сертификация
 • Европейска акредитация

 • Опитен и международно квалифициран персонал

 • Срок за издаване на сертификат от два дни след успешен одит

 • Ясен договор без скрити условия

 • Цени, освободени от натоварващи разходи

 • Прозрачна и олекотена сертификационна процедура

Международна дейност

Стандартите за системи за управление по изискванията на които ОССУ към AQ Cert извършва сертификация, а именно:

 • ISO 9001:2015

 • ISO 14001:2015

 • ISO 45001:2018

 • ISO 22000:2018

 • ISO/IEC 27001:2022

и др. са международни или международно признати стандарти, чиито изисквания са формирани на база анализ на най-добрите световни практики в дадена област на управлението. Тези стандарти са еднакви по цял свят и спомагат не само за повишаване на ефективността на управление на организациите, но и за сближаване и формиране на „общ език” между организации контрагенти независимо от тяхната физическа локация.

AQ Cert третира еднакво всички свои клиенти независимо от големината или други техни характеристики. Същото важи и за  географското им положение, език, религия или обичаи и в този смисъл Органът не изключва нито една страна по света като източник на потенциални клиенти. Към настоящия момент AQ Cert развива дейност на територията на България и Италия.

При наличие на заявка за сертификация от организация, намираща се извън територията на Р. България, и при условие че Органът осигури местни одитори и/или локален експерт, който да познава езика, обичаите и местните специфики, вкл. законодателни, то сертификационната услуга може да бъде извършена. В определени случаи това може да доведе до удължаване на срока за преглед на заявката.

Свържете се с нас

  Вземете оферта

  Независимост и безпристрастност

  Услугите на AQ Cert не се предлагат „в комплект“ с услуги по изграждане на системи за управление, защото това би компрометирало обективността на оценката. Никоя организация няма право да се изказва от името на AQ Cert или да поема ангажименти от името на AQ Cert по отношение резултати от бъдещи одити.

  Защита на данни и конфиденциалност

  AQ Cert предоставя своите услуги само за юридически лица. Всички контактни данни, които се предоставят на AQ Cert, се третират като данни за контакт със съответните юридически лица и по никакъв друг начин. Всички данни, предоставени на AQ Cert от страна на клиентите, се третират като конфиденциална информация.

  Информация

  04.08.2020г. | Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6461-C01 за изпълнение на проект с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиe вижте тук.