Системи за управление на енергията

ISO 50001:2018 е международен стандарт, поставящ изисквания към Системи за управление на енергията (СУЕ). Стандартът ISO 50001:2018 поставя основите на управлението на енергийното използване в организациите. Стандартът е приложим за всички видове организации, без значение от тяхната големина или сектор, в който оперират, и може да се приложи както самостоятелно, така и съвместно с други стандарти.

ISO 50001:2018 е стандарт, базиран на анализ на енергийното потребление, постулиране на енергийни политики на организациите, създаване на рамки и програми за управление на енергията, които да допринесат за по-ефективното управление на енергията. ISO 50001:2018 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики.

Определянето на енергийния профил на организацията, както и проучването на количеството консумирана енергия в миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и разработването на енергиен мониторингов план спомага за подобряване на управлението на енергията. Така се поставят общи и конкретни енергийни цели и се създават по-ефективни модели на използване на енергията, което спестява пари на организацията.

Всяка организация, която желае да намали енергийните си разходи или вредното влияние на използваните горива върху околната среда, е подходящо да разработи и внедри система за управление на енергията и да кандидатства за сертификация по ISO 50001:2018.

Прилагането на система за управление на енергията, съгласно ISO 50001:2018 е съвместимо и е приложима интеграция с множество други системи за управление, например: системи за управление на качеството, съгласно ISO 9001, системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно BS OHSAS 18001 или ISO 45001, системи за управление на околната среда ISO 14001 или системи за управление на безопасността на храните, съгласно ISO 22000. Такава интеграция на системите за управление може да осигури една по-ефективна инфраструктура на бизнеса и по-висока конкурентоспособност.

Предимства на прилагането на система за управление на енергията ISO 50001:2018 за организацията
  • Спестяване на разходи за енергия;

  • По-голяма осведоменост за енергийната ефективност и участие и ангажираност на служителите в тази насока;

  • Намаляване на разходите за енергия, чрез вземане на решения, базирани на данни от потреблението.

  • Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и емисии на парникови и други газове;

  • По-ефективно и прозрачно управление на ресурсите и конкурентно предимство;

  • Последващо сертифициране по ISO 50001:2018 може да допринесе за подобряване на успешността при участие в обществени поръчки и ще увеличи корпоративната репутация.