Безопасността на движението по пътищата (БДП)

ISO 39001:2012 (приет в България като БДС ISO 39001:2014) е международен стандарт за системи за управление, целящ повишаване на безопасността на движението по пътищата.

С решение на Министерския съвет от 17 януари 2019 г., става задължително приложим за и всички организации, които:

 • използват пътната мрежа (превозвачи по шосе, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари таксита или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания предприятия с вътрешен транспорт летищни комплекси и др.;

 • поддържат транспортната инфраструктура (проектантски организации, пътно строителни фирми, общински и национални служи за контрол и управление на графика) и имат ангажименти към пътища, мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светлинни уредби, камери за наблюдение и др.;

 • оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции генериращи трафик учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.

Решението предвижда министрите и ръководителите на институции и организации, издаващи разрешителни и/или лицензи за извършване на дейност по транспортиране на товари и пътници, в срок до 1 януари 2020 г. да подготвят необходимите нормативни промени за въвеждане на изискване за внедряване на стандарт БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата“ като условие за упражняване на дейността.

Възложителите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки след 1 януари 2021 г. трябва да изискват, където е приложимо (например при поръчки, свързани с транспорт на товари или пътници, строителство, ремонт или поддържане на пътища и други), от кандидатите внедрена система за управление на безопасността на движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014.

Свържете се с нас

  Вземете оферта

  Допълнителна информация за 4-те основни групи дейности, имащи отношение към пътната безопасност, според ISO 39001:
  • транспорт на пътници от обществен транспорт; таксиметров транспорт; случаен превоз и др.
  • транспорт на товари – опасни и неопасни товари; отпадъци и отпадъчни материали
   дистрибуция на стоки
  • логистика – управление на транспортни услуги
  • пощенски и куриерски дейности (пощенски и куриерски услуги, като взимане, транспорт и доставка на писма и пратки според различни договорки)
  • извършване на транспортни услуги към и от места, контролирани или повлияни от организацията, като например супермаркети, училища и места с много посетители
  • генериране на трафик на често посещавани места;
  • провеждане на събития генериращи трафик
  • рентиране и отдаване на лизинг на автомобили и други ППС
  • транспорт за спешна медицинска помощ

  БДП при проектиране и производство/ обслужване и ремонт на транспортни средства производство на ППС и мотоциклети

  • проектиране и строителство на пътища и организация на движение (вкл. ж.п. прелези)
  • дейности подкрепящи транспорт на пътници и товари, като работата на транспортната инфраструктура
  • работа, изграждане и поддръжка на всички транспортни съоръжения, вкл. подготовка на работни площадки за изграждане,
  • производство и поддръжка на ППС и мотоциклети и всички техни части и компоненти