Системи за управление на безопасността на храните

Сертификатът по ISO 22000 се използва като най-доброто доказателство, че операторът с храни осигурява безопасност по цялата хранителна верига, както и повишаване на доверието на потребителите.

Чрез сертификацията по ISO 22000 всяка организация може да гарантира, че не допуска на пазара хранителни продукти, които са опасни за здравето, и че поддържа система за установяване и решаване на проблеми, свързани с безопасността на хранителните продукти.
Доверието на потребителите към този стандарт се дължи на това, че налага изисквания към всички организации, включени в хранителната верига, като обхваща и организациите, предлагащи услуги, материали, предмети и оборудване в контакт с храните.

Стандартът ISO 22000:2018 е международно признат и осигурява общ подход към осигуряване и поддържане на безопасността на храните.

Чрез спазването на изискванията на този стандарт организациите отговарят и на изискването за внедрена система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР), съгласно Закона за храните и Регламентите на ЕС.

По този начин се избягва възможността за вариации, в зависимост от различните страни, където се прилага системата или от вида на продукта.

Фокусът на стандарта е във възможността чрез поддържането и постоянното подобрение на система за управление на хранителните продукти организациите да идентифицират, следят и управляват идентифицираните опасности като по този начин елиминират или свеждат риска за хранителните продукти до допустими нива.

ISO 22000 обединява изисквания за управление на безопасността на храните по цялата верига на доставчици и търговци на едро и дребно и предлага едно общо решение за работа с добрите практики, базирани на световния опит. ISO 22000 отговаря на нарастващото търсене в хранителния сектор за сертификация на доставчици.

Ползите от сертификацията:
 • По-добър търговски имидж, по-високо доверие от инвеститорите и стабилно присъствие на българския, европейския и световния пазар.
 • Обективно /независимо/ международно признато доказателство за ефективността на внедрената система.
 • Авторитет и престиж на марката и фирмата.
 • Повишена конкурентоспособност

 • По-голяма гаранция пред клиентите за безопасността на произвежданите продукти.
Ползите от работещата система по управление на безопасността на храните (ISO 22000:2018)
 • предотвратява опасностите или ги редуцира до безопасно ниво;

 • намалява загубите от несъответстващи и опасни продукти;

 • идентифицира проблемите преди да са възникнали;

 • създава системи за гарантирана проследимост и е способна да изтегли от пазара потенциално опасните хранителни продукти;

 • създава респект у контролните органи и доверие сред консуматорите;

 • помага за изграждане на дълготрайни партньорски отношения;

 • гарантира безопасността на хранителните продукти при тяхната консумация.

Основни акценти на ISO 22000:2018:
 • повишава имиджа на фирмата на международния и вътрешния пазар;

 • разширява пазарните позиции;

 • защитава фирмата при конфликт на интереси;

 • възможност за прилагане на системен подход за идентифициране на опасностите, оценка на риска и контрол на опасностите;

 • фокусиране върху превантивния контрол;

 • възможности за по-ефективен регламентиран контрол за безопасността на храните;

 • повишава отговорността за безопасността на храните на всички участници в хранителната верига;

 • дава рамката за производство на безопасни храни и защита здравето на потребителите.

Подготовка за сертификация по ISO 22000:2018

Подготовката за сертификация се състои в:

 • Запознаване с изискванията на стандарта ISO 22000:2018.

 • Запознаване с приложимите законови и други изисквания.

 • Анализ и оценка по риска на идентифицираните опасности.

 • Създаване на документация (политика, цели, програми предпоставки, НАССР планове, процедури, оперативни програми предпоставки, инструкции).

 • Работно въвеждане (реално използване на създадените правила).

 • Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация. Отстраняване на несъответствията, открити при вътрешния одит.
 • Отстраняване на несъответствията, открити при вътрешния одит.

 • Сертификация (виж етапите на сертификацията).